LOG SILVER

Shkarko katalogun

Kompania jonë ofron një gamë të gjerë shërbimesh duke e përdorur gjithë potencialin e biznesit tuaj, në mënyrë që ai të ketë sukses të garantuar.

Krijimi dhe zhvillimi i software-ve aplikative, sipas kërkesës së kilentëve.

Këshillimi dhe sigurimi i pajisjeve programore (software-it).

Shkrimi dhe përgatitja e projektit për implementimin e Sistemeve Informative, gjithashtu edhe përshtatja sipas kërkesave dhe specifikave të klientit.

Ofrimi i këshillave për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së IT-së.

Mbulimi e mbështetja në punët llogaritare, ato të kontabilitetit dhe të auditimit, si edhe këshilla të ndryshme mbi tatimet.

Këshillime të ndryshme në lidhje me afarizmin dhe proceseve të afarizmit.

 

SILVER

Log Silver është një aplikacion i dedikuar për bizneset e mesme dhe të mëdha, ai përmban modulet në vazhdim:

 • Blerjet
  Porosi blerjeje, Fletëpranim, Faturë blerjeje, Faturë shpenzimesh.
 • Shitjet
  Oferta, Porosi shitjeje, Faturë shitjeje, POS.
 • Menaxhimi Financiar
  Libri kryesor, Pasyra e financave (Bilanci i gjendjes, Bilanci i suksesit, Rrjedha e parasë) Kostoja dhe qendrat e kostos, Keshi, Përcjellja e keshit, Bankat dhe llogaritë bankare Librat e blerjes, Librat e shitjes.
 • Raporte faturash
  Protokolli i faturave, Faturat ditore, Faturat javore, Faturat mujore, Faturat mujore sipas artikullit, Faturat mujore sipas kategorisë së artikullit, Faturat tremujore sipas artikullit, Faturat tremujore të blerësve sipas produktit.
 • Menaxhimi i mallit & Përshtatjet
  Artikujt, Kategoritë e artikujve, Kartela e detajeve të artikujve, Raporti i stoqeve, Njësitë matëse dhe konvertimi i njësive, Lëvizjet e brendshme të mallit ndërmjet depove dhe mikro lokacioneve, Inventarizimet-regjistrimet e mallit, √ámimoret, Mënyrat dhe afatet e pagesës, Politika e zbritjeve, Partnerët Afaristë ( Blerësit/Furnitorët), Grupimet dhe klasifikimet e partnerëve afaristë.
 • Prodhimi
  Urdhëresat e prodhimit, Gjysëm produktet, Normativat e produkteve, Produktet e gatshme.

 

<< Kthehu mbrapa