LOG BASIC

Shkarko katalogun

Kompania jonë ofron një gamë të gjerë shërbimesh duke e përdorur gjithë potencialin e biznesit tuaj, në mënyrë që ai të ketë sukses të garantuar.

Krijimi dhe zhvillimi i software-ve aplikative, sipas kërkesës së kilentëve.

Këshillimi dhe sigurimi i pajisjeve programore (software-it).

Shkrimi dhe përgatitja e projektit për implementimin e Sistemeve Informative, gjithashtu edhe përshtatja sipas kërkesave dhe specifikave të klientit.

Ofrimi i këshillave për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së IT-së.

Mbulimi e mbështetja në punët llogaritare, ato të kontabilitetit dhe të auditimit, si edhe këshilla të ndryshme mbi tatimet.

Këshillime të ndryshme në lidhje me afarizmin dhe proceseve të afarizmit.

 

Basic

Log Basic është një aplikacion i dedikuar për bizneset e vogla dhe të mesme dhe përmban modulet bazë për një biznes:

  • Blerjet
    Porosi blerjeje, Fletëpranim, Faturë blerjeje, Faturë shpenzimesh.
  • Shitjet
    Oferta, Porosi shitjeje, Faturë shitje, POS, Lëvizja e brendshme.
  • Raporte faturash


Protokolli i faturave, Faturat ditore, Faturat javore, Faturat mujore, Faturat mujore sipas artikullit, Faturat mujore sipas kategorisë së artikullit, Faturat tremujore sipas artikullit, Faturat tremujore të blerësve sipas produktit.


Artikujt, Partneri afarist ( Blerësit/Furnitorët), Ditari i arkës, Pagesat në bankë, Transfertat brenda bankave, Detajet e pagesave në bankë, Kartela e detajeve të artikujve, Kartelat financiare, Raporti i stoqeve, Librat e blerjes, Librat e shitjes, Procesimi automatik i kontabilitetit.

 

<< Kthehu mbrapa